Szarvasgomba termesztés - www.szarvasgomba-termesztes.hu - erdészeti szarvasgomba termesztés szabadalmaztatott eljárással --> kiváló jövedelemtermelő képesség!

Bezár

Pályázat

Pályázat

szechenyi2020Szarvasgombás erdő telepítésének támogatása, pályázat: VP5-8.1.1-16

1. A felhívás célja:

A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

2. Támogatás igénybevételének feltételei

1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2.) A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

3.) Mikorrhizált csemete telepítése csak abban az esetben támogatható, ha a terület és a telepítési terv megfelel az 3.4.1.1. I. A. 1.) pontnak és az 5. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek.

4.) A fenntartás (ápolás) támogatása – az elsőkivitel megvalósulásának évét követően – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig igényelhető.

5.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatásra az igénylő csak akkor jogosult, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást vett igénybe, a mindenkori egységes kérelemnek megfelelően.

6.) A kieső tényleges jövedelem pótlásához a támogatás – az elsőkivitel megvalósulásának évét is beleértve – legfeljebb a 6. számú mellékletben foglalt fenntartási időszak végéig évente, az egységes kérelem keretében benyújtott kifizetési igényléssel vehető igénybe.

7.) Amennyiben az erdőtelepítés nem saját tulajdonú vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a támogatási kérelemhez mellékelni kell azt a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba fogalt dokumentumot, amely igazolja, hogy a támogatást igénylő jogosult a telepítést megvalósítani, és a földterületet a teljes fenntartási időszak végéig használni.

3. Kötelezettségek vállalása

1.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt a kiadott erdőtelepítési engedélyben foglaltaknak megfelelően, a 2. számú mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős, nevére szóló telepítési tervnek megfelelően, az abban szereplő előírások betartásával végrehajtani.
2.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt legkésőbb a támogatói okirat kézhezvételének évét követő második év május 15-éig megvalósítani.
3.) A támogatást igénylő köteles az elsőkivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket és pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani.
4.) A támogatást igénylő köteles a 3.) pont szerinti származási bizonylatok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a projekt lezárásig megőrizni.
5.) A támogatást igénylő köteles az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes fenntartási időszak alatt gondoskodni.
6.) A támogatást igénylő köteles a megvalósult erdőtelepítés területén, a művelési ág változását az illetékes földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a támogatói okirat hatályossá válásának évét követő harmadik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.
7.) Kiegészítő támogatás igénybevétele során a támogatást igénylő köteles a kiegészítő intézkedést a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat az első kifizetési igénylés benyújtásának napjától számított 5. év végéig megfelelő állapotban fenntartani.
8.) A támogatást igénylő köteles az ápolási munkákat évente elvégezni és a fenntartási időszak utolsó évére biztosítani, hogy a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak megfeleljen.
9.) A támogatott területen köztesművelés nem végezhető.
10.) Mikorrhizált csemete telepítését a támogatást igénylő köteles az 5. számú mellékletben foglalt termőhelyi feltételeknek megfelelően megvalósítani és a telepítéshez igazolt származású, igazoltan mikorrhizált, megkülönböztető azonosítóval ellátott, konténeres szaporítóanyagot felhasználni. A támogatást igénylő köteles az erdészeti szaporítóanyag bizonylat és a mikorrhizáltságot tanúsító bizonylat másolati példányát az első kifizetési kérelem benyújtásának évében a benyújtási időszak végéig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes fenntartási időszak alatt megőrizni. Az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságának igazolására kizárólag az 9. számú mellékletben szereplő tanúsító bizonylat alkalmazható. A mikorrhizált szaporítóanyag felhasználását a támogatottnak – a támogatott terület erdőrészlet azonosítójának a tanúsító bizonylat eredeti példányán történő feltűntetésével- dokumentálni kell.

4.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint: 2016. július 20. - 2018. július 30. között.

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. augusztus 15.
  • 2016. október 31.
  • 2017. június 30.
  • 2017. október 31.
  • 2018. július 30.

 

5. A támogatás mértéke, összege

szarvasgomba pályázat 1
1. ábra *Az erdőtelepítés elsőkiviteli költsége tartalmazza az első éves ápolás költségeit is

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.
A kieső tényleges jövedelem pótlása: 79 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év


Kiegészítő intézkedések költségei:

szarvasgomba pályázat 2

A pályázat bővebb leírása

Oldaldobozok